Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

του κλάδου Λατομικών ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών)

«Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της επεξεργασίας μαρμάρου για τον εμπλουτισμό του τσιμέντου» του κλάδου Λατομικών και Ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών) με Κωδικό ΟΠΣ:2350 (ΑΜΒ 42) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη «2014-2020»

Αξιοποίηση των Παραπροϊόντων της Επεξεργασίας Μαρμάρου για τον Εμπλουτισμό του ΤσιμέντουΜΑΡΜΑΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ

Η εταιρεία Αλέξανδρος ΑΕ σε συνεργασία με το εργαστήριο Ήφαιστος έχει αναλάβει την εμπορική αξιοποίηση παραπροϊόντων της βιομηχανίας μαρμάρου, τα οποία παράγονται κατά την κοπή των μαρμάρων, για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών με βάση το τσιμέντο. Στόχος της επένδυσης είναι η εκμετάλλευση των παραπροϊόντων της μαρμαροκοπής μέσω της ανάπτυξης μαρμαροενισχυμένων σκυροδεμάτων χαμηλού κόστους και υψηλής επιτελεστικότητας μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυσμενή επίπτωση της απόθεσης των αποβλήτων στο περιβάλλον.

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020» και συγκεκριμένα στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» του κλάδου Λατομικών ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ42, η οποία χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Οι στόχοι του έργου ΜΑΡΜΑΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ (κωδικό πράξης: ΑΜΘΡ2-0013908) είναι:

1.         Προσδιορισμός των καταλληλότερων παραπροϊόντων της βιομηχανίας μαρμάρου για χρήση σε υλικά με βάση το τσιμέντο.

2.         Προσδιορισμός της βέλτιστης διαδικασίας επεξεργασίας των παραπροϊόντων μαρμάρου για την εν λόγω εφαρμογή.

3.         Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υλικών με βάση το τσιμέντο εμπλουτισμένων με τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας μαρμάρου ως υποκατάστατο του τσιμέντου.

4.         Προσδιορισμός της μεθοδολογίας χρήσης των παραπροϊόντων μαρμάρου για την αντικατάσταση των λεπτόκοκκων αδρανών.

5.         Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ΜΑΡΜΑΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ με ταυτόχρονη χρήσης των παραπροϊόντων μαρμάρου ως υποκατάστατο του τσιμέντου και ως υποκατάστατο των αδρανών.  

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ØΜείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λατομείων και της βιομηχανίας σκυροδέματος

ØΠρωτοπόρα χρήση των παραπροϊόντων της βιομηχανίας μαρμάρου

ØΜείωση του κόστους του σκυροδέματος

ØΠεραιτέρω βελτίωση των ποζολανικών τσιμέντων αυξάνοντας την περιεκτικότητα τους σε παραπροϊόντα, το οποίο δεν ήταν δυνατό μέχρι στιγμής (μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος).