Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. για την ποιοτική της λειτουργία, είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007

 

 

Τα αδρανή υλικά που παράγει είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα

EN 12620:2002/A1:2008

EN 13242:2002/A1:2008

 

 

 

 

 

Πολιτική Ποιότητας

Περιβαλλοντική Πολιτική

Πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία